THE MASSES
audiovisual art installation / LINE london contemporary art space
installation
images
THE MASSES : THE POEM
ENGLISH
Poem written by Sonia Levesque
We are the masses. We are one.

I lay down my flags,
so you can see underneath.

I lay down my weapons,
because I long for peace.

Beyond my flesh and bone, I am a soul.
And my soul, knows your soul well.

Even though we may have never met.
Although we may never meet.
We see eye to eye.
You are my comrade.
You are my brother.
You are my sister.

Your scars are uniquely yours,
but our stories,
at their very core,
are not too dissimilar.

We may be on parallel lines,
but we are all human.
And tonight, like most nights,
we all bleed blue.

We employ polite disguises in public,
so as not to spook the masses.
But we are the masses. We are one.
If I hurt you, I hurt me too.

So, today, I choose me.
And blissfully, and by default
that means I choose you too
Afrikaans
Translation by Gerald Skead

Ons is die massas. Ons is een.


Ek lê my vlae neer,

sodat jy onderlangs kan sien.


Ek le my wapens neer,

want ek verlang na vrede.


Verby my murg en been, is ek ‘n siel.

En my siel, ken jou siel goed.


Al het ons nog nooit ontmoet nie.

Alhoewel ons nooit sal ontmoet nie.

Ons kyk oog tot oog.

Jy is my kameraad.

Jy is my broer.

Jy is my suster.


Jou littekens is uniek joune,

maar jou stories

in hul kern,

is nie te uiteenlopend nie.


Ons mag dalk op parallelle lyne wees,

maar ons is almal mens.

En vanaand, soos meeste aande,

bloei ons almal blou.


Ons gebruik beleefde vermommings in die openbaar,

om nie die massas skrik op die lyf te ja nie.

Maar ons is die massas. Ons is een.

As ek jou seer maak, maak ek my seer ook.


So, vandag, ek kies ek.

En salig, en by verstek

dit beteken ek kies jou ook.

Malay
Translation by Rowena Abdul Razak

Kita beramai-ramai. Kita satu.

Saya letakkan bendera-benderaku,
Supaya anda boleh lihat di bawah.

Saya letakkan senjata-senjataku,
Kerana saya inginkan kedamaian.

Selain daripada daging dan tulang, saya sejiwa.
Dan jiwaku, tahu jiwamu.

Walaupun kita tak pernah jumpa.
Walaupun kita takkan jumpa.
Kita dalam persetujuan.
Anda sahabatku.
Anda abangku.
Anda kakakku.

Parutmu memang parutmu,
Tapi cerita kami
Di terasnya,
Tak beberapa beza.

Kita mungkin di barisan beza,
Tetapi kita semua manusia.
Dan malamni, macam malam yang lain,
Kita semua berdarah biru.

Kita pakai penyamaran bersopan diluar,
Supaya mengelakkan orang beramai takut.
Tetapi kita mereka. Kita satu.
Kalau saya mencedera anda, anda mencederaiku.

Jadi, hari ini, saya pilihku.
Dan dengan gembiranya, dan memangya,

Saya pilihmu.

Mandarin/Chinese
Translation by Jade Colletti

Wǒmen shì qúnzhòng. Wǒmen shì yīgè.

Wǒ fàngxià qízhì
suǒyǐ nǐ kěyǐ kàn dào xiàmiàn.

Wǒ fàngxià wǔqì
yīnwèi wǒ kěwàng hépíng.

Chúle wǒ de gǔròu, wǒ shì yīgè línghún.
Wǒ de línghún, fēicháng liǎojiě nǐ de línghún.

Jíshǐ wǒmen kěnéng cóng wèi jiànguò miàn.
Suīrán wǒmen kěnéng yǒngyuǎn bù huì jiànmiàn.
Wǒmen kàn dàole yǎnshén.
Nǐ shì wǒ de tóngzhì.
Nǐ shì wǒ xiōngdì.
Nǐ shì wǒ de mèimei.

Nǐ de shāngbā shì nǐ dútè de,
dànshì wǒmen de gùshì
zài tāmen de héxīn,
bìng bù tài xiāngsì.

Wǒmen kěnéng chǔyú píngxíng xiàn,
dànshì wǒmen dōu shì rénlèi.
Jīn wǎn xiàng dà duōshù yèwǎn yīyàng,
wǒmen dōu liúxuè lán.

Wǒmen zài gōngkāi chǎnghé shǐyòng lǐmào de wèizhuāng,
yǐmiǎn xià dào qúnzhòng.
Dànshì wǒmen shì qúnzhòng. Wǒmen shì yīgè.
Rúguǒ wǒ shānghàile nǐ, wǒ yě shānghàile wǒ.

Suǒyǐ, jīntiān, wǒ xuǎnzéle wǒ.
Hěn gāoxìng, mòrèn qíngkuàng xià
nà yìwèizhe wǒ yě xuǎnzé nǐ.